[Exel] Sắp Xếp Giá Trị Giống Nhau Ở 2 Cột Ngang Dòng Với Nhau

File Demo: Download
File Kết Quả: Download

Sắp Xếp Giá Trị Giống Nhau Ở 2 Cột Ngang Dòng Với Nhau

2 Cột C,D Không Liên Quan Đến Các Cột Còn Lại

– Giả sử rằng bạn chỉ quan tâm đến 2 cột C, D này mà không quan tâm đến cột khác, tôi đề xuất một phương án sau, chưa chính xác lắm nhưng tạm thời sắp xếp chúng “gần ngang hàng”:
1. Copy 1 ô trống bất kỳ và Paste Special vào 2 cột C:D với tùy chọn Values và Add để chuyển 2 cột này về dạng số.
2. Chèn thêm 1 cột vào giữa cột C và cột D hiện có, nhập công thức sau cho D1 và fill xuống:

=IF(COUNTIF($E$1:$E$266,C1)=0,"zzzz",ROW())

3. Chọn vùng dữ liệu trên các cột A:D và sắp xếp theo cột D. (nhớ bỏ tùy chọn My data has headers) (Chọn vùng dữ liệu -> Chuột phải chọn Sort -> Custom Sort (Sort by, values,AZ….))
4. Chèn thêm 1 cột sau cột E, nhập công thức sau và fill xuống:

=IF(COUNTIF($C$1:$C$252,E1)=0,"zzzz",MATCH(E1,$C$1:$C$252,0))

5. Chọn vùng dữ liệu trên các cột E:H và sắp xếp theo cột F.
6. Xóa các cột phụ (D, F) đi.
– Ở trên tôi nói dữ liệu được sắp xếp “gần ngang hàng” là vì giá trị 168208341 trên cột D bị lặp lại tại 2 dòng 154 và 183 nên sau khi xếp, các giá trị sau đó trên cột D bị đẩy xuống 1 hàng so với giá trị tương ứng ở cột C.

2 Cột C,D Có Liên Quan Đến Các Cột Còn Lại

1. Copy 1 ô trống bất kỳ và Paste Special vào 2 cột C:D với tùy chọn Values và Add để chuyển 2 cột này về dạng số.
2. Chèn thêm 1 cột vào giữa cột C và cột D hiện có, nhập công thức sau cho D1 và fill xuống:

=IF(COUNTIF($E$1:$E$266,C1)=0,"zzzz",ROW())

3. Chọn vùng dữ liệu trên cột C:D, sắp xếp theo cột D tăng dần (nhớ bỏ tùy chọn My data has headers) (Chọn vùng dữ liệu -> Chuột phải chọn Sort -> Custom Sort (Sort by, values,AZ….))
4. Chèn thêm 1 cột sau cột E, nhập công thức sau và fill xuống:

=IF(COUNTIF($C$1:$C$252,E1)=0,"zzzz",MATCH(E1,$C$1:$C$252,0))

5. Chọn vùng dữ liệu trên cột E:F, sắp xếp theo cột F tăng dần (giống bước 3).
6. Xóa các cột phụ (D, F) đi.

About Nguyễn Đăng Miền

Information Security, Web Design, Computer Science, Printer Technician

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top

Nhận Tin Mới Từ Nguyễn Đăng Miền

Bạn Hãy Theo Dõi Website nguyendangmien.com để nhận được những tin mới nhất từ Website của mình.

Cảm ơn bạn, bạn vui lòng vào email để hoàn tất việc theo dõi của bạn nhé :)

Something went wrong.