Liệt kê các website đang chạy trên Apache


– Để kiểm tra các website đang chạy trên Server sử dụng Apache làm webserver thì chúng ta sử dụng câu lệnh sau :
apache2ctl -S
– Nếu câu lệnh được gõ đúng thì chúng ta sẽ thấy danh sách các website đã được cài trên Vhost của Apache như hình dưới :
list-apache-site
– Sau khi liệt kê được các domain đã từng được thêm vào Vhost, nếu thấy website nào không được sử dụng thì chúng ta nên disable đi để tiết kiệm tài nguyên hệ thống.
– Để disable website không cần thiết thì chúng ta sử dụng câu lệnh :
sudo a2dissite yourdomain.com
– Nếu làm đúng chúng ta sẽ có kết quả như hình dưới :
list-apache-site
– Sau khi disable website không cần thiết thì chúng ta nên reload lại Apache để việc disable website được hoàn tất bằng câu lệnh:
service apache2 reload
– Và kết quả như hình dưới:
list-apache-site
– Như vậy, chỉ với vài câu lệnh đơn giản chúng ta đã có thể liệt kê được tất cả các website đang chạy trên VPS và disable những website không cần thiết để tiết kiệm tài nguyên cho hệ thống.

About Nguyễn Đăng Miền

Information Security, Web Design, Computer Science, Printer Technician

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top