Nối nhiều Sheet thành một Sheet (Exel)

Cách thức tạo Macro trong Excel như sau

– Mở Excel
– Bấm tổ hợp phím Alt-F11
Cửa sổ Microsoft Visual Basic mở ra . Trong cửa sổ này bạn chọn Insert > Module sau đó bạn dán theo nội dung dưới đây

Sub MergeSheets()

Const NHR = 1

Dim MWS As Worksheet
Dim AWS As Worksheet
Dim FAR As Long
Dim LR As Long

Set AWS = ActiveSheet

For Each MWS In ActiveWindow.SelectedSheets
If Not MWS Is AWS Then
FAR = AWS.UsedRange.Cells(AWS.UsedRange.Cells.Count).Row + 1
LR = MWS.UsedRange.Cells(MWS.UsedRange.Cells.Count).Row
MWS.Range(MWS.Rows(NHR + 1), MWS.Rows(LR)).Copy AWS.Rows(FAR)
End If
Next MWS

End Sub

Quay trở lại Excel, đánh dấu chọn những Sheet bạn muốn nối bằng cách giữ phím Ctrl và bấm chuột trái vào tên Sheet bên dưới, chọn Sheet bạn muốn gộp toàn bộ các Sheet . Chọn menu Tools > Macro > chạy MergeSheets là hoàn tất (Với Word > 2007 thì chúng ta chọn View > Macro > View Macro > chọn MergeSheet > Run)

About Nguyễn Đăng Miền

Information Security, Web Design, Computer Science, Printer Technician

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top