Cách copy dữ liệu nhiều file exel thành 1 file

– Exel là phần mềm Office được rất nhiều nhân viên văn phòng sử dụng cho nhiều công việc khác nhau: kế toán, dự toán…Trong quá trình làm việc với Exel chúng ta sẽ gặp phải trường hợp đó là nối dữ liệu nhiều file Exel trong cùng 1 thư mục thành 1 file Exel duy nhất. Việc nối dữ liệu này phải đảm bảo đúng số hàng, số cột của các file Exel.


– Đầu tiên tôi sẽ tạo một ví dụ thực tiễn để mô tả lại bài viết này, tôi có một tài liệu excel với nội dung như sau:

noi du lieu file exel buoc 1

– Và tôi có tất cả 6 file với định dạng, bố cục, vị trí như file excel trên và để trong thư mục [D:\Z-Test\EXCEL] như sau:

noi du lieu file exel buoc 2
– Bạn để ý ở hình trên tôi có tạo 1 file excel hoàn toàn mới tên là [Combine_All_Excel], tiếp theo mở file excel lên và chọn trên thanh menu “View → Macro“.

noi du lieu file exel buoc 3
– Trong cửa sổ Macro được hiển thị, bạn điền các thông số sau:
Marco Name: MergeFilesExcel
Macros in: This Workbook
– Tiếp theo bấm nút Create chương trình [Microsoft Visual Basic for Applications] sẽ hiển thị như hình bên dưới.

noi du lieu file exel buoc 4
– Trong cửa sổ Module1 điền đoạn mã dưới đây (chúng ta nên sửa lại đường dẫn tới thư mục chứa file Exel ở code dưới sao cho phù hợp, trong ví du này của tôi là  D:\Z-Test\EXCEL ):

Sub MergeFilesExcel()
  
  Dim path As String, ThisWB As String, lngFilecounter As Long
  Dim wbDest As Workbook, shtDest As Worksheet, ws As Worksheet
  Dim Filename As String, Wkb As Workbook
  Dim CopyRng As Range, Dest As Range
  Dim RowofCopySheet As Integer

  RowofCopySheet = 2

  ThisWB = ActiveWorkbook.Name
  
  'Dien duong dan folder chua cac tap tin excel can gom lai.
  'Nhu ban thay toi tien duong dan thu muc chua cai file excel cua toi.
  path = "D:\Z-Test\EXCEL"

  Application.EnableEvents = False
  Application.ScreenUpdating = False

  Set shtDest = ActiveWorkbook.Sheets(1)
  Filename = Dir(path & "\*.xls", vbNormal)
  If Len(Filename) = 0 Then Exit Sub
  Do Until Filename = vbNullString
    If Not Filename = ThisWB Then
      Set Wkb = Workbooks.Open(Filename:=path & "\" & Filename)
      Set CopyRng = Wkb.Sheets(1).Range(Cells(RowofCopySheet, 1), Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count))
      Set Dest = shtDest.Range("A" & shtDest.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 1)
      CopyRng.Copy Dest
      Wkb.Close False
    End If
    
    Filename = Dir()
  Loop

  Range("A1").Select
  
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
  
  MsgBox "Ket Thuc!"
  
End Sub

– Tiếp nhấn nút Run màu xanh bên trên bảng menu icon, hoặc trên thanh menu chọn “Run” → “Run Sub/UserForm F5” để thực thi các lệnh marco vừa tạo.

noi du lieu file exel buoc 5
– Sau khi chạy xong một bảng thông báo kết thúc sẽ hiện thị, bạn chọn “OK” để kết thúc quá trình gom các tập tin excel.

noi du lieu file exel buoc 6
– Dữ liệu của các tập tin excel sẽ được gom lại trong tập tin [Combine_All_Excel] và dưới đây là kết quả.

noi du lieu file exel buoc 7
– Các bạn lưu ý, với Macro trên thì chúng ta chỉ copy dữ liệu từ ổ A2 trở đi chứ không copy ô đầu tiên của các file Exel.
– Ngoài code trên chúng ta cũng có thể tham khảo code dưới đây :

Sub Gop()
Dim strFileName As Variant, i As Integer
Dim myBook As Workbook, mySheet As Worksheet, myRng As Range
strFileName = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xl*), *.xl*", _
Title:="Select files", MultiSelect:=True)
If IsArray(strFileName) Then
Application.ScreenUpdating = False
For i = LBound(strFileName) To UBound(strFileName)
Set myBook = Workbooks.Open(strFileName(i))
For Each mySheet In myBook.Worksheets
Set myRng = mySheet.[A1].CurrentRegion
myRng.Offset(1, 0).Resize(myRng.Rows.Count - 1, myRng.Columns.Count).Copy _
ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
Next mySheet
myBook.Close
Next i
Application.ScreenUpdating = True
End If
End Sub

– Nếu muốn A2 rỗng thì bỏ qua không copy thì chúng ta thêm code dưới :

Sub Gop()
On Error Resume Next
Dim strFileName As Variant, i As Integer
Dim myBook As Workbook, mySheet As Worksheet, myRng As Range
strFileName = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xl*), *.xl*", _
Title:="Select files", MultiSelect:=True)
If IsArray(strFileName) Then
Application.ScreenUpdating = False
For i = LBound(strFileName) To UBound(strFileName)
Set myBook = Workbooks.Open(strFileName(i))
For Each mySheet In myBook.Worksheets
Set myRng = mySheet.[A1].CurrentRegion
myRng.Offset(1, 0).Resize(myRng.Rows.Count - 1, myRng.Columns.Count).Copy _
ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
Next mySheet
myBook.Close
Next i
Application.ScreenUpdating = True
End If
End Sub

About Nguyễn Đăng Miền

Information Security, Web Design, Computer Science, Printer Technician

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top