Code Thêm Ruồi Vào Website


Để có thể đặt ruồi lên website thì chúng ta chỉ cần thêm đoạn code dưới đây vô ngay sau thẻ head

Download Code: Click Here

About Nguyễn Đăng Miền

Information Security, Web Design, Computer Science, Printer Technician

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top