Sử dụng code php để post bài tự động lên Blogspot

4.3/5 - (324 votes)

‘- Trong bài viết trước tôi đã giới thiệu cấu trúc bài viết của Blogspot, khi nắm được cấu trúc bài viết của Blogspot thì chúng ta hoàn toàn có thể lập lịch post bài(ngẫu nhiên theo giờ, theo ngày…) cho Blogspot mà không phải tùy chỉnh từng post.

– Để đáp ứng được công việc này chúng ta nên tham khảo code PHP dưới đây để tự build cho mình một tool phù hợp để làm auto post bài theo từng giờ cho Blogspot của mình.

<?php session_start();
$email = [email protected];
$pass = “password”;
$blogID= urlencode(“blogger_id”); // like 6304924319904337556

// Do Not Modify Below Code
if(!isset($_SESSION[‘sessionToken’])) {

$ch = curl_init(“https://www.google.com/accounts/ClientLogin?Email=$email&Passwd=$pass&service=blogger&accountType=GOOGLE”);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION ,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER,0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER ,1);
$result = curl_exec($ch);
$resultArray = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);
$arr = explode(“=”,$result);
$token = $arr[3];
$_SESSION[‘sessionToken’] = $token;
}

$entry = “<entry >

<title type=’text’>Title of blog post </title>

<content type=’xhtml’>

This is testing contnetto post in blog post.

</content>

</entry>”;

$len = strlen($entry);

$headers = array(“Content-type: application/atom+xml”,“Content-Length: {$len},“Authorization: GoogleLogin auth={$_SESSION[‘sessionToken’]},$entry);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, “https://www.blogger.com/feeds/$blogID/posts/default”);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 4);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_UNRESTRICTED_AUTH, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
$result = curl_exec($ch);
$ERROR_CODE = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);

echo ‘<pre>’;
print_r($headers);
var_dump($result);
print_r($ERROR_CODE);
exit;

?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *